ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ: ᐊᐱᖅᑯᑎᐅᒐᔪᑦᑐᑦ

ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓄᓪᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑦᑐᐊᖏᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᒻᒥᒃᑰᑦᓯᐊᖅᓱᑕ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒍᑦ.

ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᒐᕙᓇᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᓐᓇ, ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓄᑦ.

ᓱᓇᐅᕙ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᐅᔪᖅ?

ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᐅᔪᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒻᒥᒃᑰᑐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᐅᕗᖅ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑕ ᐋᖅᑭᓱᐃᒍᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᖃᑕᐅᔪᒦᓐᖔᖅᑐᒥᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᒥᒃ.

ᑕᑕᑎᕆᓚᐅᖅᓯᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᕐᓂᕋᖅᑕᒥᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᖅᓯᒪᓕᖅᓱᑎᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓂᒃ (ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᓲᖅ "ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᐅᔪᓄᑦ" ᐅᒃᕙᓗ "ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᑦ ᓇᒧᓐᖓᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ"), ᐊᐱᕆᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᒍᕕᑦ ᐋᖅᑭᑦᓲᑎᒥᓂᐅᔪᒥᒃ.

ᓱᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᒐᔭᖅᑯᖓ?

ᓈᒻᒪᑦᓴᓂᓐᖏᒃᑯᕕᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑕ ᐋᖅᑭᑦᓲᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᒥᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᒋᓯᒪᔭᖓᓂᒃ, ᐊᐱᕆᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᒍᕕᐅᒃ ᑕᒪᓐᓇ.

ᓱᓇᖃᕆᐊᖃᖅᑯᖓ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓐᓂᕈᒪ?

ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓐᓂᕈᕕᑦ, ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᖅᓯᒪᕙᒌᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐋᖅᑭᑦᓲᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓂᒃ (ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᕋᔪᑦᑐᖅ "ᑎᑎᖅᑲᖅ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᐅᔪᒧᑦ" ᐅᒃᕙᓗ "ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᑦ ᓇᒧᓐᖓᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ").

ᑕᐃᓐᓇ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᓕᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᖓ ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓂᕐᒥᒃ.

ᑭᖑᕙᓗᐊᕐᓂᕈᒪᓕ ᐅᖓᑖᓅᕐᓂᖅᑲᑦ 60 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ ᑐᑦᓯᕋᕆᐊᖃᕐᓂᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓂᕐᒥᒃ?

ᑭᖑᕙᓗᐊᕐᓂᕈᕕᑦ 60 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᑭᓪᓕᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ, ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᖁᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑎᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᓱᒻᒪᑦ ᑐᑦᓯᕋᕈᓐᓇᕐᓂᖏᒻᒪᖔᖅᐱᑦ ᒥᑦᓯᑎᓐᓂ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᓕᐊᖑᓯᒪᔫᑉ. ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᑎᑦ ᐊᒻᒪᓗ, ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕋᔭᖅᑕᒋᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒐᔭᕐᒪᖔᑦᑕ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᒍᑎᒋᔭᓐᓂᒃ.

ᓱᔪᖃᓲᖑᕙ ᑐᑦᓯᕋᑐᐊᕈᒪ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓂᕐᒥᒃ?

ᐃᓗᐊᓂ ᖁᓕᑦ ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕋᔭᖅᑕᕗᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᒋᔭᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑦᓯᕋᕐᕕᒋᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓚᖓᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖁᓯᒪᔭᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᒪᔭᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒻᒪᖃ ᑕᐅᑐᑦᑐᒥᓂᕐᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᐅᔪᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯ- ᒍᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᒥᓃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᒥᓂᕐᓂᒃ, 911ᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᑎᒥᓃᑦ, ᐊᐅᓚᔫᓕᐅᕈᒻᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᐃᑦ, ᐃᑦᑲᑦᑐᐃᕕᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᐅᔪᕐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑦ ᐱᑎᑦᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓄᑦ.

ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑦ ᐱᑎᑦᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓗᐊᓂ 30 ᐅᓪᓗᐃᑦ. ᕿᒥᕐᕈᑦᓯᐊᕖᓐᖓᕋᔭᖅᑕᕗᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᒍᑎᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᖃᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᒥᑦᓯᓯᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᓯᒪᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᑐᑦᓯᕋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓃᖔᖅᑐᒥᒃ, ᐅᒃᕙᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓃᓐᖔᖅᑐᒥᑦ.

ᐱᓯᒪᔭᐃᓐᓇᕆᑐᐊᕆᓕᕈᑦᑎᒍ ᑐᑭᓯᒪᒍᑎᐅᓂᕋᖅᑕᓕᒫᑦ, ᑭᒥᕐᕈᑦᓯᐊᕋᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐱᖃᕋᓱᐊᕋᑕ ᑭᓇᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᓐᓂᓪᓘᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑭᐅᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᓱᓇᒃᑲᓂᕐᓂᒃ ᑐᑭᓯᒍᑎᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᖅᑯᖓ ᐃᑲᔪᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᕙᖓ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓄᑦ?

ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᑭᓯᒍᑎᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᒌᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ.

ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᕕᐅᒐᔭᕐᒥᔪᒍᑦ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᔾᔨᕗᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓱᓇᐅᔪᓂᒃ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᒥᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᒍᑎᒋᔭᓐᓄᑦ.

ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᑎᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᔾᔪᑎᐅᓂᕋᐃᒍᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑦᓯᕋᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᑎᑦ ᐱᒍᓐᓇᕈᒪᓂᕐᒥᒃ ᑐᑭᓯᔭᐅᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᑐᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᓐᓇᖁᓪᓗᑕ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᑕᐃᒪᓐᖓᓕᒫᒐᓚᒃ, ᕿᒥᕐᕈᒍᓐᓇᓲᖑᔪᒍᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᑐᒐᑕ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓱᓕᔪᖅᓴᕈᕕᑦ ᐱᓯᒪᒋᐊᕕᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᒪᔭᐅᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᐸᓖᑯᓯᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᒍᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐅᕙᓃᑦᑐᑦ ᐃᓱᐊᓂ ᑎᑎᖅᑲᐃᑦ.

ᐱᕕᖃᖅᑐᑎᑦ 30-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑐᑦᓯᕋᕆᐊᓐᖓᐅᑎᒥᓃᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔨᓂᕐᒥᒃ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᓂᒃ.

ᐱᕕᖃᑐᐃᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐱᑎᑕᐅᒍᓐᓇᕆᐊᖅ 50-ᓂᒃ ᒪᑉᐱᒐᕐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᓪᓗᒍ 60-ᒥᓂᑦᓯᓂᒃ (ᐃᑲᕐᕋᓕᒫᖅ) ᓂᐱᓕᐅᒐᕐᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐊᐅᓚᔫᓕᐅᕈᒻᒧᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᕐᓂᒃ.

ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᓐᖏᒃᑯᕕᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ 30 ᐅᓪᓗᐃᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑎᒍᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᓂᒃ.

ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐅᕙᓐᓃᖔᖅᑐᑦ ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔭᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓂᓪᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᒐᔭᕆᕚᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ?

ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓃᖔᖅᑐᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᖃᓯᐅᑎᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᓂ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ, ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᐅᔪᑦ ᐃᓗᐅᓃᑦᑐᑦ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ.

ᓱᓇᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑎᑦᓯᓲᖑᕙ?

ᕿᒥᕐᕈᑦᓯᐊᕋᔭᖅᑕᕗᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᒋᔭᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓕᒫᑦ ᐃᓕᓐᓃᖔᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᓃᓐᖔᖅᑐᑦ.

ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓗᒍᑎᒋᔭᐃᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᕆᔭᖏᑦ, ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᑎᒋᔭᒥᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖅ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᒍᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᓂᒃ, ᒪᑯᐊᒐᓚᐃᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᐅᑉ ᐋᖅᑭᑦᓲᑎᒋᓯᒪᔭᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᕐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᒥᓂᕐᓂᒃ. ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᑎᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᕿᒥᕐᕈᓂᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐅᔪᖅ, ᐅᕙᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖃᖅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕋᔭᓐᖏᓇᑦᑕ ᐅᒃᕙᓗ ᓄᐊᑦᓯᒐᔭᓐᖏᓇᑦᑕ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.

ᐅᕙᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᒐᔭᖅᑐᒍᑦ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ, ᒪᑯᐊ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ.

ᐅᕙᒍᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᕿᒥᕐᕈᒐᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓯᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐸᓖᓯᐅᔪᑦ ᑕᒃᑯᓂᖓ ᑕᐅᑐᓪᓗᑕ ᐊᐅᓚᑦᓯᑦᓯᐊᕈᓯᐅᔪᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕋᔭᖅᑐᒍᑦ ᖃᓄᕐᓕ ᐊᐅᓚᑦᓯᑦᓯᐊᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᐸᓖᓯᐅᔪᖅ ᖃᓄᖅ ᐱᒐᓱᐊᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᐊᔾᔨᒐᓚᖓᓂᒃ ᑲᒪᓕᕐᓂᕈᓂ.

ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᑐᐊᖃᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᖅ, ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑎᑦ ᐊᔾᔨᖓᓂᒃ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓂᓪᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᐅᓂᕋᖅᑕᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒥᒃ.

ᖃᓄᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᒍᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᕆᐅᒋᐊᖃᖅᑯᖓ ᑕᒃᑯᓇᓐᖔᖅᑐᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᑎᑦᓯᓂᐅᔫᑉ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ?

ᑕᒪᑦᓱᒪ ᕿᒥᕐᕈᑎᑦᓯᓂᐅᔫᑉ ᐊᑐᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕋᔭᖅᑐᒍᑦ ᓈᒻᒪᒋᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅᑎᒍ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑲᒪᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᑯᑎᖏᓐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᒋᔭᓐᓂᒃ.

ᐊᖏᖃᑎᒋᒍᑦᑎᒍ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᖅᓲᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᑐᓂᓯᓚᖓᕗᒍᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᐅᔪᒧᑦ ᑲᒪᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᒥᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᔪᒥᒃ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐋᖅᑮᒍᑎᖃᕐᒪᖔᖅᑕ.

ᐅᕙᒍᑦ ᓈᒻᒪᓴᕐᓂᖏᒃᑯᑦᑕ, ᓱᒃᑯᐃᔭᐃᒐᔭᖅᑐᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑲᐅᓈᖅᓯᒪᓂᖅᓴᓂᒃ ᑲᒪᒍᓯᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᕙᒍᑦ ᑐᓂᓯᒐᔭᖅᑐᒍᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒍᑎᒋᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖁᔭᑦᑎᓐᓂ ᒥᑦᓵᓅᖓᔪᓂᒃ ᐃᒃᕕᑦ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ.

ᒪᓕᒐᐃᖅ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑭᐅᒋᐊᖃᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᔭᐅᓚᖓᒻᒪᖔᖅ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ, ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᖏᑉᐸᑕ, ᑐᑭᓯᑦᑎᑦᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᓱᒻᒪᐅᒻᒪᖔᖅ.

ᐱᑐᐊᑦᓯᐊᕈᑦᑎᒍ ᑭᐅᒍᑎᐅᔪᑦ, ᐅᕙᒍᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ, ᐸᓖᓯ ᑭᓇᐅᒻᒪᖔᖅ ᑲᒪᔪᖅ ᐃᒃᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑕ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᖓᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᑎᑦᓯᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᕙᒍᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᑦᑎᓐᓂ ᐃᒃᕕᑦ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᖅ ᐃᓚᖃᓚᖓᔪᖅ ᖃᐅᔨᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑭᐅᒍᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

ᐆᑦᑑᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔭᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ:

  • ᐃᓕᓐᓂᐊᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᓇᖅᑐᒥᒃ ᑕᑎᖃᕐᓂᖅ, ᐅᒃᕙᓗ ᐅᖃᐅᔾᔫᓯᐊᖃᑦᑕᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓂ ᐸᓖᓯᐅᔪᑦ.
  • ᒪᒥᐊᓐᓂᕋᕈᑎᐅᔪᒥᒃ ᑐᓂᓯᓗᑎᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ.
  • ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓂᕐᓗᑎᒃ, ᐅᒃᕙᓗ ᑲᒪᒍᓯᕆᔭᖏᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ, ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪ ᐳᕌᕙᓐᓯᐅᔪᓂ, ᐅᒃᕙᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᒃᕕᒋᔭᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᖁᔭᐅᔪᓂᒃ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᐅᔪᓂᓪᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔨᓲᖑᓐᖏᓚᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ:

  • ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖁᔨᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᓂᕐᒥᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᓂᕐᓗᓐᓂᒥᓂᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᑦᓴᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓯᒪᔪᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᔪᑦ
  • ᖁᔭᓈᕐᓂᖅ, ᐃᖅᑲᑐᖅᑕᐅᒍᑎᒥᓂᕐᓂᒃ ᐲᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐅᒃᕙᓗ ᐸᒃᕕᓴᓐᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᓱᐊᖅᑐᒥᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓯᒪᔪᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᒪᓕᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᑦᓲᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ.
  • ᓄᖅᑲᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ, ᒥᑭᓪᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᑐᕌᒐᖃᕐᕕᖃᖅᑐᒥᒃ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᓖᓯᐅᔪᐃᑦ
ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᖓᓂᒃ ᓈᒻᒪᓴᕐᓂᖏᒃᑯᒪ ᐋᖅᑭᑦᓲᑎᒋᔭᐅᔪᒥᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᑦᓱᒪ ᐅᕙᓐᓃᖔᖅᑐᒥᓂᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᒍᑎᒥᓂᐅᔪᓂᒃ?

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᓕᐅᖅᓯᒪᑐᐊᓕᕈᑦᑕ, ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕆᔭᖏᑕ ᐃᓱᓕᑐᐊᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅ ᑲᒪᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓃᓲᖑᔪᒍᑦ. ᓈᒻᒪᒋᓐᓂᖏᒃᑯᕕᐅᒃ ᐋᒃᑭᑦᓲᑎᒋᔭᐅᔪᖅ, ᑐᑦᓯᕋᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᓂ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᑐᐃᕕᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᒥ. ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᖅᑎᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᖃᖅᑐᑎᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᑎᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᑦᑕᓪᓚᕆᓐᓂᒃ ᐃᓱᓕᑦᑕᕐᕕᖃᕆᐊᖏᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕐᓂᐊᕈᕕᑦ.

ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑯᖔ ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᖅ?

ᑕᐃᒪᓐᖓᓕᒫᒐᓚᒃ, ᖃᐅᔨᒃᑲᐅᑎᒋᓯᒪᔭᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓃᖔᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᓖᓯᒃᑯᓃᓐᖔᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᓐᖏᑦᑐᑎᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᑲᒪᔪᒥᓂᕐᒧᑦ ᐸᓖᓯᐅᔪᒧᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ, ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᒡᕕᑦ ᕿᓚᒥᐅᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᓂᒃ ᓱᓕᔪᕆᒍᕕᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᐊᖏᓐᓂᒃ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᕈᑎᐅᖁᓪᓗᒍ.

ᐅᕙᓐᓅᖓᔪᖅ ᑭᖑᓪᓕᐹᖅᓯᐅᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᖑᔪᖅ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᕈᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑲ?

ᐱᓂᕐᓗᑦᑕᐅᖁᓇᒃ ᑲᓐᖑᓇᖅᑑᑎᑕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ, ᓴᖅᑭᖅᑎᑕᐅᑎᑦᓯᓲᖑᓐᖏᓚᒍᑦ ᓴᒃᑯᑦᓯᑐᐃᓐᓇᓲᖑᓐᖏᓚᒍᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᕙᒍᑦ ᐃᒪᐃᓲᖑᕗᒍᑦ, ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᑕᑯᔭᐅᔪᑦᓴᓕᐅᓲᖑᕗᑦ ᓇᐃᓈᖅᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᒍᑎᒥᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐅᕙᒍᑦ ᑕᑯᔭᑦᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕙᒍᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᖏᓐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᐃᓈᖅᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᖑᔪᑦ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓲᖑᓐᖏᓚᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓂᒃ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᖑᔪᓂ ᐃᒪᐃᑐᓂᓪᓗ ᐃᒃᕕᑦ ᐊᑎᖓᓂᒃ, ᓇᒥᒥᐅᖑᒻᒪᖔᖅᐱᑦ, ᐅᒃᕙᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᓂᒃ.

ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᐱᒍᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᓂᒃ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᑲᓐᖑᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒋᔭᑦᑕ ᐱᒐᑦᓴᐅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ. ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᖃᕐᓂᖅᑲᑦ, ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᒻᒨᖓᔪᐃᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᑦ ᐲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᕐᒪᑦ.

ᐃᒃᕕᑦ, ᑭᒡᒐᑐᖅᑎᒋᔭᐃᑦ, ᐅᒃᕙᓗ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᓕᐅᖅᑎᓯᒪᔪᖅ ᑖᑦᓱᒧᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᓂᕐᓘᑎᐅᓯᒪᔪᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒥᒃ ᐊᓯᒥᓄᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᑦ.

ᖃᓄᕐᓕ ᐅᕙᖓ ᓄᑖᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᑎᑦᓯᖁᔨᓕᕐᓂᕈᒪ ᐅᕙᖓ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᖁᑎᒋᔭᖓᓂᒃ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᒋᔭᓐᓂᒃ?

ᕿᒥᕐᕈᓂᑐᐃᓐᓇᐅᔪᒥ, ᐅᕙᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᑎᑦᓯᒐᔭᓐᖏᑦᑐᒍᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᓄᐊᑦᓯᒐᔭᓐᖏᑦᑐᒍᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᐅᔪᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐱᒍᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᒍᑦ ᐊᐱᕆᒍᓐᓇᖅᑕᕗᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᖔᕈᒪᓗᑕ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᓪᓚᕆᓐᓂᖓ ᓇᓗᓇᓐᖏᑐᐊᖅᐸᑦ. ᐃᒃᕕᓪᓕ ᓇᒻᒥᓂᖅᓱᕐᓗᑎᑦ ᑐᑦᓯᕋᕆᐊᑐᓐᖏᓚᑎᑦ ᑕᐃᒪᐃᖁᔨᓐᓂᕈᕕᑦ. ᐃᒪᐃᒐᔭᕐᓂᖅᑲᑦ, ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐅᕙᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓕᕐᓂᕈᑦᑕ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᖅᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕆᐊᖓᓂᒃ, ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑎᑦ.

ᖃᓄᑎᒌᕋᔭᖅᑲ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐅᔪᖅ?

ᓇᓗᓇᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒋᐊᖅ ᒥᑦᓴᐅᓴᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᑎᒌᕋᔭᕐᒪᖔᖅ ᐃᓕᓐᓅᖓᔪᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᐅᔪᖅ. ᑕᒪᓐᓇ ᖃᓄᑎᒌᕐᓂᖓ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᕐᒪᑦ ᐅᑯᓄᖓ:

ᖃᓄᑎᒋ ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᖓᑕ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᒋᔭᕕᑦ: ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᐅᔪᑦ ᓴᖅᑮᓯᒪᑉᐸᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᒪᑉᐱᒐᕋᓵᓗᓐᓂᒃ, ᐱᔭᕆᐊᑐᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᔪᐃᑦ, ᐅᒃᕙᓗ ᐊᒥᓲᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᓐᓂᕋᐃᒍᑎᐅᔪᑦ ᐊᑯᓃᖅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕈᕐᓇᖅᑐᑦ.

ᐊᓯᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᑦ: ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐅᑕᖅᑭᒋᐊᖃᖃᑦᑕᕈᓇᐅᔪᒍᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᐊᕆᓗᒋᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕗᑦ.

ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᒋᔭᐃᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᑐᐊᖅᑲᑦ ᓯᖁᒥᑦᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ, ᐅᑕᖅᑭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᓯᖁᒥᑦᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓃᑦ ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᖅᑳᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᔭᐅᒍᑎᐅᔪᐃᑦ ᐃᑉᐱᓐᓇᕈᓐᓇ- ᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᑎᐅᔪᓂ, ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᕕᑦᓴᐅᓲᖑᓐᖏᓚᖅ.

ᖃᓄᑎᒌᕋᔭᕐᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖏᑦ ᑐᑭᓯᒍᑎᑦᓴᑲᓐᓂᐅᔪᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᔪᓂᒃ: ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᑯᓃᕐᓂᖃᓲᖅ ᐅᖓᑖᓄᑦ 30-ᐅᓪᓗᐃᑦ ᐱᔭᐅᒐᓱᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ, ᐱᒋᐊᖃᕐᓂᕈᑦᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ - ᒪᑯᐊᒐᓚᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᒥᓂᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ - ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑯᓃᖅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.

ᖃᐅᔨᒍᑎᒋᔭᕗᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕆᔭᑦᑎᓐᓂ: ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑐᐊᕐᓂᕈᑦᑕ ᐱᓂᕐᓗᓐᓂᒥᓂᐅᔪᓂᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑲᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓅᖓᔪᒥᒃ, ᐅᕙᒍᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᖓᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔪᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐅᕙᒍᑦ ᐅᑕᖅᑭᒋᐊᖃᖅᑐᒍᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᑭᐅᒍᑎᒋᔭᖓᓂᒃ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᒋᔭᑦᑕ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᓐᖏᓂᑦᑎᓐᓂ ᐅᕙᒍᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥ ᑐᓴᕋᑦᓴᓕᐊᕆᔭᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᐊᑲᐅᓈᖅᓯᒪᖁᓪᓗᒍ, ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᑦᓯᐊᕆᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᑐᓂᓯᓯᒪᑦᓯᐊᕋᓱᐊᕆᐊᖅ ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᕕᒋᒍᓐᓇᑕᕐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᓂᒃ. ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᕈᕕᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᒥᒃ, ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕋᔭᖅᑐᒍᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᑭᖑᓪᓕᐹᖅᓯᐅᒻᒥᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᒥᒃ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᑯᓐᓄᑦ ᑲᒪᔨᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᑦ ᐅᕙᓐᖓᑦ.

PDF Format

ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓯᒪᑦᓯᐊᕈᒪᕗᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᖅᑕᖃᕐᓗᑎᒃ, ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᑦᓯᐊᕈᓯᖃᕐᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒫᒃᓴᐃᓐᓇᖅ, ᐅᕙᒍᑦ ᑐᑦᓯᕋᕆᕗᒍᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᓕᐅᔪᓂᒃ ᑕᐃᒫᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐱᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒪᕗᒍᑦ ᐅᓐᓂᓪᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᒍᑎᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᒍᓯᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᑎᑦᓯᔪᑦ ᑕᒪᑦᓱᒪᓐᖓᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᐅᔪᒥᒃ ᐊᑦᓱᕈᕐᓇᕈᓐᓇᕆᐊᖓ ᐃᓱᒪᒧᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒃᑲᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ, ᒪᓂᑐᐃᓐᓇᕐᕕᖃᖃᑦᑕᓚᖓᓐᖏᓚᒍᑦ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᔪᖃᓕᖅᑖᖅᑐᖃᕐᓂᖅᑲᑦ, ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒨᖓᔪᓕᑦᑖᖅᑐᖃᕐᓂᖅᑲᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᐸᒃᕕᓴᑐᖃᓗᐊᑐᐊᕐᓂᖅᑲᑦ ᐅᒃᕙᓗ ᐅᖃᐅᓯᕐᓗᑦᑐᖃᓗᐊᑐᐊᕐᓂᖅᑲᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐱᓂᕐᓗᑦᑕᐅᑦᑕᐃᓕᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᒪᑯᓇᓐᖓᑦ ᐸᒃᕕᓴᑦᑕᐅᓂᒃᑯᑦ, ᐱᕋᔭᑦᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓂᕐᓗᑦᑕᐅᒐᔭᕐᓂᕋᐃᔪᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᖅᑐᓄᑦ. ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕆᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖏᓐᓇᖅᑐᖃᑐᐊᕐᓂᖅᑲᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᖅᑲᑎᑦᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓪᓕᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᓕᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᔪᐃᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᑕᐅᓂᒥᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᒋᓯᒪᔭᐃᑦ.

ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᒃᑲᓂᕐᓗᒋᑦ, ᐅᖃᓕᒪᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᒐᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᒃᕙᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᑦᓯᐊᓐᖏᓐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᔪᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᓐᓃᖔᖅᑐᓂᒃ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᒻᒪᖃ ᐱᓂᕐᓗᓐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᐅᓗᓂ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ.

ᖃᓄᕐᓕ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕐᓂᕈᒪ ᒥᑦᓵᓅᖓᔪᒥᒃ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᒍᑎᒋᔭᒪ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ:

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖁᑎᑦᑎᓐᓂ:www.complaintscommission.ca

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑏᑦ:  Reviews@crcc-ccetp.gc.ca

ᐅᖄᓚᐅᑏᑦ: 1-800-267-6637

ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᒍᑎ: 613-952-8045

ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎ:

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓐᓂᕐᓘᑎᐅᔪᓄᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ 172, ᑐᕌᕈᑎᖓ
ᐋᑐᐋ, ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ K1P 0B3